Kodeks postępowania

wspólnie.eu to bezstronna platforma społecznościowa Parlamentu Europejskiego niezależna od wszelkich partii czy ideologii politycznych. Celem platformy wspólnie.eu jest promowanie demokratycznego zaangażowania w sprawy Unii Europejskiej. Parlament Europejski jako instytucja nie popiera żadnej konkretnej partii politycznej czy posłów do Parlamentu Europejskiego.

Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, jakimi kieruje się platforma wspólnie.eu. Uczestnictwo w działaniach platformy jest dobrowolne i nie powinno być wykorzystywane do realizacji jakichkolwiek interesów gospodarczych bądź prywatnych.

Definicję użytkowników wspólnie.eu podano w warunkach korzystania z platformy. Do przestrzegania tego kodeksu postępowania zobowiązani są wszyscy użytkownicy i organizacje. Do użytkowników i organizacji współtworzących mają zastosowanie specjalne warunki.

Używając platformy wspólnie.eu lub rejestrując się na niej, użytkownicy niezarejestrowani, uczestnicy zarejestrowani i organizacje zobowiązują się nie wyrażać poglądów, udostępniać treści ani organizować wydarzeń, które:

 • są sprzeczne z takimi wartościami Unii Europejskiej, jak godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) ;

 • naruszają prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

 • prowadzą do dyskryminacji ze względu na wygląd, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, płeć, kulturę lub miejsce urodzenia, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgodnie z art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) lub są obraźliwe pod tymi względami;

 • popierają konkretną partię polityczną lub kandydata;

 • podżegają do przemocy wobec innych osób lub do ich napastowania;

 • mają charakter pornograficzny lub odsyłają do materiałów lub stron pornograficznych;

 • promują lub ułatwiają nielegalną działalność;

 • łamią obowiązujące prawo, są nienawistne, celowo nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Bardziej aktywne zaangażowanie w działalność platformy wspólnie.eu oznacza, że wszyscy użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące zobowiązują się do:

 • wnoszenia na wspólnie.eu konstruktywnych i konkretnych propozycji, które szanują opinie innych obywateli i organizacji;

 • promowania wydarzeń, które sprzyjają włączeniu społecznemu i są dostępne;

 • zachęcania do różnorodności w debatach przez aktywne wspieranie udziału obywateli ze wszystkich środowisk, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, religii lub poziomu wykształcenia;

 • poszanowania wolności słowa przez umożliwienie wyrażania odmiennych opinii i propozycji – o ile nie są one nienawistne ani niezgodne z prawem;

 • sprzyjania transgranicznemu uczestnictwu obywateli oraz używania różnych języków UE zawsze, gdy jest to możliwe i stosowne;

 • zagwarantowania pełnej przejrzystości podczas relacjonowania debat i wydarzeń;

 • zapewnienia, by wszelkie informacje dotyczące tematów debaty przekazywane uczestnikom (np. materiały cyfrowe, drukowane lub audiowizualne) były dokładne, wiarygodne, dostępne i zawierały dające się wyśledzić odniesienia;

 • zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz z polityką prywatności platformy;

 • zapewnienia zgodności z warunkami korzystania, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi praw własności intelektualnej;

 • wykorzystywania logo Parlamentu Europejskiego zgodnie z warunkach korzystania do promowania swojego udziału w portalu wspólnie.eu.

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od publikacji lub usunięcia z platformy treści, co do których stwierdzono, że naruszają niniejszy kodeks postępowania. 

Zgodnie z pkt 5 warunków korzystania z platformy wspólnie.eu Parlament zastrzega sobie prawo do zakończenia prawa dostępu do Usługi wszystkim użytkownikom, którzy naruszają warunki korzystania lub którąkolwiek z polityk mających do nich zastosowanie.

Parlament zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu do kont na platformie wspólnie.eu Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników współtworzących, Organizacji zarejestrowanych lub Organizacji współtworzących, jeżeli uzna, że istnieją ku temu podstawy, przy czym nie rodzi to żadnej odpowiedzialności Parlamentu w stosunku do wyżej wymienionych użytkowników, w szczególności w przypadku powtarzających się naruszeń któregokolwiek z postanowień warunków i polityk.